amunesuti-intanashonaru, chugoku, News, nippon, saishinseikyu, shikei, shikeiseido, shikeitokei2018, アムネスティ・インターナショナル, 中国, 再審請求, 日本, 死刑, 死刑制度, 死刑統計2018

国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは4月10日、『死刑統計2018』を発表した。それによると、2018年の世界における死刑執行数は30%以上減少し、同団体が調査をした過去10年の間で最も低い数字となったことが明らかになった。 ...